Profil spoločnosti

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti

Žilinská teplárenská, a. s. IČO 36403032, so sídlom Košická cesta 11, 011 87, bola založená zriaďovateľom – Fondom národného majetku SR dňa 17. 12. 2001, v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 686 zo dňa 18.07.2001 o transformácii elektroenergetiky a následným rozhodnutím MH SR č. 289/2001 zo dňa 14. 12. 2001.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, v oddieli Sa, vložka č. 10330/L dňa 01. 01. 2002.

Žilinská teplárenská, a. s., ako dominantný producent tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí, si kladie vysoké nároky na výstupy zo všetkých oblastí svojej pôsobnosti.

Len dokonale vyvážená starostlivosť o všetky tieto okruhy so sebou prináša uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov, kontrolných a dozorných orgánov, akcionárov, občanov mesta a v neposlednom rade zamestnancov spoločnosti.

Pri hľadaní optimálnej cesty ku skvalitneniu výroby energie sledujeme moderné trendy vo výrobe, uplatňujeme najlepšie metódy riadenia a minimalizujeme dopady na životné prostredie.

Pre našich odberateľov zabezpečujeme tepelnú energiu v požadovanej kvalite za cenu, ktorá si udržiava primeranú úroveň a v konkurencii trhu je vysoko atraktívnou.

Žilinská teplárenská  patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne a najekologickejšie teplárne v krajine.

Vyše 50-ročná tradícia výroby ako aj snaha o neustále zlepšovanie procesov zabezpečujú stabilitu kvality výroby. Jej efektivitu a ekologickosť sa podarilo výraznou mierou zvýšiť v poslednom desaťročí prebiehajúcou intenzifikáciou využitia paliva a modernizáciou zariadení.

Najdôležitejšie ciele spoločnosti

zabezpečenie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek zákazníkov a zainteresovaných strán;
kontinuálny proces modernizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom s dôrazom na znižovanie vplyvu výrobného procesu na životné prostredie;
zvyšovanie účinnosti kogeneračného cyklu premeny energie.

Hlavné predmety činnosti:

 • nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, vrátane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
 • zásobovanie teplom - výroba a rozvod tepla
 • elektroenergetika - výroba a rozvod elektrickej energie
 • elektroinštalácie - inštalácie a opravy el. strojov a prístrojov
 • poskytovanie energetických služieb  v rozsahu: návrh  projektu zameraného na efektívnosť pri používaní energie a jeho realizácia, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, dodávka energetických zariadení
 • revízie elektrických zariadení sieti - poradenská služba v energetike
 • montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
 • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • oprava a údržba plynových zariadení
 • odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
 • údržba, oprava tlakových zariadení
 • oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
 • opravy a montáž určených meradiel – vodomery a merače tepla
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • zámočníctvo, kovoobrábanie
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 

Základné princípy

Už vyše 50 rokov sa stabilne držíme na trhu. Naďalej sa rozvíjame a modernizujeme. Ctíme si hodnoty a prírodu a preto neustále pracujeme na znižovaní dopadov našej činnosti na životné prostredie. Toto sú základné piliere na ktorých staviame.

Stabilita

Kvalita

Ekológia

Dostupnosť

Bezpečnosť

Spoľahlivosť

Naši zákazníci

Bytterm
Metsä Tissue
Kia Motors
Mobis
Holiday Inn
Zilinská univerzita
Ministerstvo obrany SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Mirage, s.r.o.
MŠK Žilina
Aupark
Franke Slovakia

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search