Politika spoločnosti

Poslanie spoločnosti:

Výroba a predaj elektrickej energie a tepla, vrátane zabezpečenia kvalitného servisu
a dodávok poskytovaných služieb pre odberateľov v lokalite mesta Žilina.

Vízia spoločnosti:

Víziou spoločnosti žilinská teplárenská a.s. je bezpečne, spoľahlivo, efektívne vyrábať, dodávať a
predávať teplo, elektrickú energiu, pričom klásť dôraz na:

  • Zabezpečovanie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek našich zákazníkov a zainteresovaných strán.
  • Kontinuálny proces modernizácie a ekologizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom a trvalé znižovanie vplyvu výrobného procesu tepla na životné prostredie.
  • Znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a množstva produkovaných odpadov.
  • Poskytnutie bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia zamestnancov podporujúce kvalitu práce.

 

  1. Zabezpečenie splnenia požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov v čo najvyššej miere kvality tak, aby prevyšovala ich očakávania a následne priniesla aj spokojnosť všetkých zainteresovaných strán.
  2. Neustále zvyšovanie kvalifikácie ako aj na environmentálne povedomie všetkých našich zamestnancov, aby ich výkon dosahoval vysokú kvalitu poskytovaných služieb.
  3. Zabezpečenie plynulého chodu prevádzky vytváraním dlhodobých partnerských vzťahov s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi, čo nám pomáha pri udržiavaní a následnom zlepšovaní trhového postavenia našej spoločnosti.
  4. Zavedenie procesného prístupu riadenia, budovanie stabilnej pozície spoločnosti na trhu a udržiavanie ju prostredníctvom efektívneho riadenia týchto procesov a poskytovaných služieb.
  5. Zlepšovanie environmentálneho správania našej spoločnosti a orientácia nášho rozvoja výrobno-technickej základne na také technológie, ktoré znižujú negatívny vplyv na životné prostredie a pravidelne zverejňujeme environmentálne informácie.

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search