ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NA SÚSTAVU CZT ŽILINSKEJ TEPLÁRENSKEJ A.S.

Identifikačné údaje žiadateľa
Obchodné meno
Nesprávny údaj

IČO
Nesprávny údaj

DIČ
Nesprávny údaj

Sídlo
Nesprávny údaj

Kontaktná osoba
Nesprávny údaj

Telefón
Nesprávny údaj

E-mail
Prosím zadajte Váš e-mail

Korešpondenčná adresa
Nesprávny údaj

Predmet žiadosti Žiadame Vás o Súhlas na pripojenie na sústavu centrálneho zásobovania teplom Žilinskej teplárenskej a.s. podľa PD , ktorá tvorí prílohu k tejto žiadosti
Lokalita
Nesprávny údaj

Adresa ulica, súp..č
Nesprávny údaj

Číslo parcely
Nesprávny údaj

Názov (typ stavby napr. bytový dom, výrobný objekt, atď)
Nesprávny údaj

Požadovaný tepelný príkon/Výkon OST (v kW):
Nesprávny údaj

Projektovaný ročný odber tepla celkom (v kWh)
Nesprávny údaj

                       Z toho
Vykurovanie (kWh)
Nesprávny údaj

Vzduchotechnika (kWh)
Nesprávny údaj

Príprava teplej vody (kWh)
Nesprávny údaj

Predpokladaný časový priebeh odberu tepla (v kWh)
Január
Chybný údaj

Február
Chybný údaj

Marec
Chybný údaj

Apríl
Chybný údaj

Máj
Chybný údaj

Jún
Chybný údaj

Júl
Chybný údaj

August
Chybný údaj

September
Chybný údaj

Október
Chybný údaj

November
Chybný údaj

December
Chybný údaj

Termín výstavby (začiatok/koniec)
Chybný údaj

Dátum začatia dodávok tepla
Chybný údaj

Požadované prílohy k žiadosti: Pre podnikateľské subjekty Výpis z OR, Výpis zo ŽR
1x prehľadná situácia alebo kópia z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
1x PD pre objekt Tepelná prípojka a OST v profesií Vykurovanie, spracovaná oprávnenou osobou
- v koncepte vypracovania, predložená projektantom dodávateľovi tepla na pripomienkovanie
- v prípade, že má dodávateľ tepla oprávnené pripomienky, budú tieto zapracované do PD
Splnomocnenie, ak je štatutár žiadateľa zastupovaný
Príloha 1.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 2.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 3.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 4.
Nesprávny formát/ veľkosť

Spam ochrana(*)
Nesprávny kód

Ďalšie informácie:
Ing. Rudolf Pytel, 041/5064101, 0908901281, rudolf.pytel@ziltep.sk
Ing. Pavol Čerňan, 041/5064178, 0915988348, pavol.cernan@ziltep.sk

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search