Oznam o realizácii rekultivácie odkaliska

Žilinská teplárenská, a.s plánuje z dôvodu postupného napĺňania odkaliska a plánovanej zmeny palivovej základne v nasledujúcich rokoch realizovať rekultiváciu odkaliska. Rekultivácia bude rozdelená do 6 etáp. 

I. a II. etapa rekultivácie odkaliska bude situovaná vedľa nadvyšovacej hrádze v smere do zátopy odkaliska, III. a IV. etapa bude situovaná vedľa I. a II. etapy v smere do zátopy odkaliska, V. etapa bude situovaná vedľa III. a IV. etapy v smere do zadnej časti zátopy odkaliska a VI. etapa bude situovaná po obvode zátopy odkaliska. Pri rekultivácií odkaliska bude vytvarovaný profil. Na takto vytvarovaný profil bude postupne navezená vrstva zeminy, ktorá bude následne zatrávnená. 

Realizáciou rekultivácie odkaliska sa definitívne ukončí prevádzka tejto vodnej stavby II. kategórie. Plánovaná doba realizácie je cca 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Žilinská teplárenská, a.s. má vypracovaný Projekt rekultivácie odkaliska, ktorý bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní na Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Žilinská teplárenská a.s., získať možnosť použiť na rekultiváciu 100 000 – 120 000 m3 výkopovej zeminy, z výstavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina. Zemina bude použitá výlučne na realizáciu rekultivácie odkaliska. Zemina bude navážaná nákladnými autami priamo z miesta výstavby po spevnenej komunikácií medzi obcami Rosina a Bytčica, následne uskladnená priamo na odkalisku v rámci dvoch depónií.

Názov: Zariadenie na zber odpadov – Odkalisko ŽT, a.s.
Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina
Prevádzkový čas: Po – Pia 6 h – 18 h
                                        So 6h – 18 h
Zoznam druhov odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z.:
č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Súhlas č.OU-ZA-OSZP3/2018/012346/Slt zo dňa 27.03.2018
Vydal: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP
Zodpovedná osoba: Ing. Podstrelený, 0908 913 249 
Názov činnosti: Zber odpadov - zemina 

Rekultivácia odkaliska

Image

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search