Aktuality 2020

Žilinská teplárenská spúšťa druhú etapu modernizácie rozvodov

V najbližších dňoch sa rozbehnú práce na II. etape modernizácie teplárenskej siete.  V prvej etape bolo vymenené potrubie dlhé 9 kilometrov na trase  z teplárne cez sídlisko Vlčince až po Solinky. V druhej etape rozdelenej do dvoch rokov,  bude rekonštrukcia rozvodov pokračovať v tomto roku zo Soliniek (ul.Borová)  po Veľkogaráže a v budúcom roku od Veľkogaráží po Aupark, pričom sa vymení viac ako 10 kilometrov potrubia.

 

Projekt výmeny zastaralých parných rozvodov za moderné úsporné horúcovodné potrubie spoločnosť odštartovala v roku 2019. Para v porovnaní s vodou je veľmi nevýhodné médium. Horúcovodné potrubie je oveľa lepšie izolované a v ňom rozvádzanej vode stačí nižšia teplota. Zo skúsenosti iných teplární, kde výmena rozvodov už prebehla, možno hovoriť o znížení tepelných strát o 10 až  15 %. Menšie straty na rozvodoch znamenajú menej vyrobenej tepelnej energie, nižšiu spotrebu paliva, menej emisií a lepšie ovzdušie.

Minulý rok sa vymenilo potrubie dlhé 9 km na trase z teplárne cez Vlčince až na Solinky (ul. Borová). Tento rok sa pokračuje zo Soliniek  (ul. Borová) až po Veľkogaráže, pričom sa nahradí viac ako 3 km potrubia a v budúcom roku spoločnosť zavŕši rekonštrukciu výmenou v dĺžke 7 km od Veľkogaráží až po Aupark.

Navrhovaná trasa kopíruje trasu súčasného parovodu a spôsob vedenia je závislý od spôsobu uloženia. V rámci realizácie horúcovodného napájača budú takisto zrekonštruované existujúce šachty, nakoľko sú vo veľmi zlom technickom stave. Na trase horúcovodu budú v určených miestach nainštalované sekčné uzávery s možnosťou prepojenia prívodného a vratného potrubia, aby bolo v budúcnosti možné meniť smer prúdenia média po dokončení prechodu na horúcovod v rámci celého mesta.  Nový horúcovod bude vybavený systémom, ktorý zabezpečí jeho nepretržité monitorovanie. Monitorovací systém bude vyhodnocovať poruchové stavy úsekov, čo najpresnejšie ich lokalizovať a informácie o stave potrubia a poruchové signály bude vysielať na pracovisku dispečingu v teplárni. Trvalé vyhodnocovanie stavu potrubia a porúch na jednotlivých potrubných úsekoch bude prebiehať automaticky.

Taktiež budú vymenené parné výmenníkové stanice odberateľom za moderné kompaktné horúcovodné stanice s lepšou účinnosťou. Nové zariadenia rekonštruovaných odovzdávacích staníc  budú inštalované v pôvodných priestoroch jestvujúcich staníc tepla. V časovom harmonograme sa počíta s maximálnym prerušením dodávky tepla u konkrétnej OST na dobu štyroch týždňov. Informácia o dočasnom prerušení dodávok tepla a  časový harmonogram odstávok budú vopred komunikované odberateľom a správcovským spoločnostiam.

Cieľom výmeny zastaralých parovodov za moderné úsporné horúcovody  je zníženie strát v distribučnej sústave a zároveň zvýšenie efektivity celého systému CZT.  „Nový horúcovod nemalou mierou prispeje k stabilizácii ceny tepla“, hovorí generálny riaditeľ teplárne Viliam Mrvečka a pokračuje: „S rekonštrukciou však budú spojené aj určité nevyhnutné obmedzenia.  V dotknutých lokalitách budú odstávky teplej vody,  dopravné obmedzenia, obchádzky,  znížený počet parkovacích miest. Rekonštrukcia sa dotkne takmer 3 200 bytových jednotiek na sídliskách Hliny V, Hliny VI a Hliny VII.“  Taktiež niektoré stromy, ktoré  boli v minulosti zasadené v ochrannom pásme parovodu, musia byť odstránené,    nakoľko tepláreň ako prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle zákona o tepelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení. „Vo veci výrubu zelene komunikujeme s príslušnými úradmi,  náhradu stromov budeme samozrejme  uskutočňovať v rozsahu vyplývajúcom z príslušných rozhodnutí a po dohode s mestom.“, uistil Viliam Mrvečka.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search