Aktuality 2014

Igor Stalmašek: Máme pred sebou nové výzvy

Najväčšou z nich je presvedčiť o výhodnosti pripojenia celé mesto


Po splnených výsledkoch za minulý rok
majú v podniku pred sebou niekoľko veľkých úloh. Tie súvisia s rozširovaním centrálneho vykurovania do ďalších častí mesta, výkonnosťou spoločnosti i dôrazom na ekológiu. Generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek hovorí o uskutočnených úlohách, nových záväzkoch, ale aj o modernizácii kotlov či pásoch roztopeného snehu na chodníkoch, ktoré vidieť v zimných mesiacoch.

rozhovor feb 2014 generalny riaditel

Generálny riiteľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek považuje
  pripájanie nových zákazníkov za záruku udržania ceny tepla.

Ako hodnotíte z vášho pohľadu uplynulý rok, do akej miery sa vám podarilo dosiahnuť naplánované ciele a s akým úspechom?

Môžem povedať, že výsledky, ktoré sme si naplánovali sme aj splnili a dosiahli sme kladný hospodársky výsledok. Jednoznačne za najúspešnejšiu akciu zrealizovanú v minulom roku považujem rozšírenie našej tepelnej sústavy v jednej z najstarších ulíc centra Žiliny, na Národnej ulici. Na začiatku roku 2013 nás oslovilo mesto v súvislosti s jej rekonštrukciou a my sme prišli s alternatívou centrálneho zásobovania teplom, ktoré ponúka odberateľom ekonomicky efektívne, ekologicky vyhovujúce a cenovo prijateľné riešenie vykurovania. Vo väčšine budov už postupne "dožívali" plynové kotolne s nízkou účinnosťou, čo bol hlavný dôvod, že ich majitelia odpovedali na našu ponuku. V rekordne krátkom čase sa nám podarilo napojiť takmer dvadsať nových odberateľov, ktorým od jesene minulého roku dodávame teplo. Okrem toho sa nám podarilo pripojiť objekty Žilinskej univerzity na Májovej ulici či objekty dopravnej akadémie v SAD na Košickej ulici. Veľmi zaujímavým bude aj projekt vykurovania krytých tenisových kurtov na ulici Za plavárňou, na ktorom tiež od minulého roka intenzívne pracujeme.

Plánujete rozšíriť svoje siete okrem Národnej aj na iné časti mesta?

V minulom roku sme rozbehli projekt zásobovania teplom v lokalite Hálkova ulica, kde sme "zavesili" náš parovod na cestné teleso nadúrovňového kruhového objazdu Rondel. Vytvorili sme tak dobré predpoklady na rozšírenie do lokality Veľká Okružná, kde sa nachádzajú ďalšie objekty na napojenie, či už je to budova Policajného zboru, niekoľko stredných škôl, Jazyková škola a iné. Je tu potenciál na rozšírenie našich rozvodov ďalej do mesta a získanie nových odberateľov. Našou víziou je postupne v dosahu vlastných sietí presvedčiť o výhodnosti pripojenia celé mesto.

Aké výhody získajú s týmto pripojením zákazníci?

Spomínal som, že ide o konkurenčnú ponuku. Zákazníka zaujíma v prvom rade cena a nemenej dôležitá je aj spoľahlivosť a kvalita dodávok. Naša cena je vysoko konkurenčná, rovnako spoľahlivosť a kvalita našich dodávok sú na vysokej úrovni. Okrem toho sme schopní splniť aj dodatkové požiadavky ohľadne lepšej regulácie samotného média a tým aj vyšší komfort vykurovania.

Aj tento rok plánujete oslovovať a získavať nových odberateľov?

Získavať nové odbery je pre nás strategicky dôležité. V posledných rokoch zaznamenaný trend znižovania spotreby tepla má dopad na hospodárenie každého dodávateľa tepla. A, samozrejme, aj na cenu. Z roka na rok sme konfrontovaní s nižšou dodávkou tepla, ktorá je spôsobená jednak vplyvom klimatických zmien a jednak úspornými opatreniami na strane odberateľov. Aby sme boli schopní udržať stabilnú cenu, sme nútení hľadať nové odbery. Pripájanie nových zákazníkov teda znamená stabilnú cenu tepla pre Žilinčanov. Stojí nás to nemalé investičné prostriedky, ale je to jediná cesta ako trvalo udržať dobrú cenu.

Ste zástancom centrálneho zásobovania teplom v meste. Čo to presne znamená?

Je to predovšetkým ekologická investícia pre život ľudí v mestách. Ak CZT (centrálne zásobovanie teplom) dobre funguje, je to najefektívnejší a zároveň najekologickejší spôsob vykurovania v husto osídlených častiach, pretože výroba tepla sa deje inde ako tam, kde ľudia bývajú. Teplárne investujú nemalé finančné prostriedky do modernizácie a ekologizácie svojich tepelných sústav. Preto je škoda, keď sa bez rozmyslu a kalkulácií budujú malé plynové kotolne a iné zdroje. Z detstva si pamätám, že na Hlinách, v blízkosti Tempa, bola uhoľná kotolňa, z ktorej stúpal dym a keď sme sa tam ako deti hrávali, domov sme sa vracali špinaví od sadzí.

"Žilinská teplárenská ako prvá na Slovensku realizovala veľmi významné ekologické opatrenie, a to odsírenie spalín. Znamená to podstatne lepšie ovzdušie."

Pomerne často sa diskutuje o výhodách a nevýhodách CZT v porovnaní s vlastným zdrojom tepla. Myslíte si, že ľudia si uvedomujú ekologický prínos CZT?

Poviem takú osobnú skúsenosť. V posledných rokoch sa začali podstatne zhoršovať rozptylové podmienky v obci, kam sme sa presťahovali pred šestnástimi rokmi. S rodinou sme tam išli najmä kvôli čistému vzduchu. Ako rástla cena plynu a znižovali sa príjmy a pracovné príležitosti, ľudia, ktorí v obci kedysi kúrili tuhým palivom sa postupne začali vracať k tomuto spôsobu vykurovania. Chceli využiť staré piecky, ktoré im doma zostali a tým znížiť svoje náklady na kúrenie. Paradoxne sa však staloto, že ovzdušie, pre ktoré sme sa mnohí odsťahovali z mesta na vidiek, sa tu výrazne zhoršilo. Rozptylové podmienky v žilinskej kotline sú nepriaznivé a dym sa drží nad domami alebo dokonca klesá až k zemi. Keď sa niekto prejde po žilinských sídliskách, tak dýcha oveľa čistejší vzduch ako v obciach okolo, kde sa večer často nedá ani vyvetrať. Takže áno, v tomto je prínos CZT pre ekológiu nepopierateľný.

Ako sa darí hospodáriť Žilinskej teplárenskej v porovnaní s iným teplárňami na Slovensku?

V porovnaní s klasickými teplárňami, ktoré spravuje Fond národného majetku SR naša spoločnosť dosahuje najlepšie hospodárske výsledky a zároveň máme druhú najnižšiu cenu tepla v porovnaní s obdobnými zdrojmi. Najnižšiu cenu má Trnavská teplárenská, ktorá však teplo nevyrába, ale ho iba nakupuje z Jaslovských Bohuníc, preto nie je typickou teplárenskou spoločnosťou. Ak ju teda nerátame, cena tepla zo Žilinskej teplárenskej je najnižšia v rámci Slovenska. Naše podmienky, cena, spoľahlivosť a kvalita dodávok ako aj samotné hospodárske výsledky patria dlhodobo k najlepším.

S dobrými výsledkami prichádzajú aj nové záväzky. Čo vás najbližšie čaká?

Ako som už spomenul, patríme k úspešným teplárenským spoločnostiam na Slovensku a v úsilí byť jednými z najlepších si nemôžeme dovoliť poľaviť. Čakajú nás náročné úlohy a máme vysoké ciele. Okrem povinných investícií na ďalšie zníženie emisií oxidov dusíka nás čaká úloha diverzifikácie palivovej základne. Začať využívať obnoviteľné zdroje energie je našou prioritou pre najbližšie obdobie. K tomu potrebujeme moderný fluid-ný kotol, ktorý dokáže spá- › liť rôzne typy alternatívnych palív ako napríklad biomasu, drevnú štiepku, rašelinu, papierenský kal a podobne. Znížime tak našu energetickú závislosť od tradičných dodávateľov palív a zároveň to bude jedno z opatrení ako udržať v prijateľnej výške cenu tepla.

Zilinska-teplarenska-rozhovor-ZV

V porovnaní s klasickými teplárňami dosahuje Žilinská teplárenská najlepšie hospodárske výsledky.

 

Nepríjemnou otázkou pre teplárov sú pásy rozpusteného snehu na trávnikoch, ktoré vidno v zime a súvisia s únikmi tepla z potrubia.

Naša spoločnosť je z pohľadu typu tepelných napájačov špecifická, nakoľko až 79 % dodávky tepla sa dodáva vo forme pary. Para je v porovnaní s horúcou vodou veľmi nevýhodná. Jednotlivé parovody majú od 28 do 46 rokov, vykazujú nadnormatívne straty a sú značne predimenzované. Rekonštrukcia rozvodov je mimoriadne náročná investičná akcia s dlhou dobou návratnosti. Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ by nám výrazne uľahčilo jej realizáciu, preto sa budeme snažiť ich získať. Našim cieľom je nahradiť parné rozvody horúcovodnými alebo teplovodnými, najmä v oblastiach s bytovou zástavbou, konkrétne ide o sídliská Solinky a Hliny. Tým pádom lepšie využijeme energiu v pare a v kombinovanom výrobnom cykle vyrobíme viac elektrickej energie. To zlepšuje naše hospodárenie a má aj kladný vplyv na cenu tepla. Pritom vieme, že na sídliskách dnes žijú predovšetkým mladí ľudia, ktorí len začínajú svoj produktívny vek, respektíve starší už v dôchodkovom veku. Centrálne zásobovanie teplom plní aj stabilizačnú funkciu, keď za prijateľných podmienok majú títo ľudia zabezpečené teplo a komfort.

Aké ďalšie investície vás čakajú?

V tomto období sa koná súťaž na denitrifikáciu kotlov, ktoré prevádzkujeme. Ide o to, že oxidy dusíka, ktoré sú produktom spaľovacieho procesu, musíme v rámci novej legislatívy znížiť od roku 2016 až trojnásobne. Aby sme to zabezpečili, vypísali sme súťaž, do ktorej sa môže prihlásiť každá európska spoločnosť, musí však spĺňať požadované kritériá. Úlohou je ponúknuť také riešenie, aby boli tieto limity splnené po roku 2016. Okrem toho potrebujeme nahradiť uhoľný kotol K4, ktorému končí životnosť budúci rok. Tu sme prijali alternatívu výstavby nového plynového kotla, ktorý bude plniť dve hlavné funkcie – zabezpečovať špičkový výkon a fungovať ako záložný kotol.

Čo to presne znamená?

V prípade výpadku bude plniť funkciu záložného zdroja. Nestáva sa to, ale musíme byť pripravení aj na takýto prípad. V čase špičiek bude zase vykrývať ostatné kotly a v prípade potreby bude dopĺňať chýbajúci výkon v sústave. Naša spoločnosť funguje nepretržite. V každom okamihu počas celého roka je potrebný určitý tepelný výkon. Ten sa vo veľkej miere odvíja od klimatických podmienok. Extrémne podmienky sme mali napríklad vo februári roku 2012, kedy išla tepláreň prakticky na plný výkon. Sú však aj také obdobia, ako napríklad tento január, kedy nás teplárov "nemilo" prekvapilo veľmi teplé počasie.

Začiatok tohto roku vám teda príliš neprial.

Momentálne neplníme plán, keďže sú extrémne vysoké teploty na toto ročné obdobie. V januári došlo k výraznému poklesu predaja a výroby tepla a elektrickej energie a bude sa to niesť s nami celý rok, nakoľko aj začiatok februára bol veľmi teplý.

Šetria ľudia na vykurovaní počas zimy v takomto teplejšom počasí?

Vonkajšia teplota zásadne ovplyvňuje objem spotrebovaného tepla. Na porovnanie uvediem, že priemerná teplota tohtoročného januára bola +2,6°C, kým vo februári 2012 to bolo -4,9°C. Čím je vonku teplejšie, tým je spotreba nižšia. Takže určite áno, ľudia šetria vo variabilnej zložke ceny, ktorá sa odvíja od odobratého množstva tepla. Prevažná časť bytov, do ktorých dodávame teplo, spravujú správcovské spoločnosti.

Ako prebieha vaša spolupráca s nimi?

Tu musím povedať, že dochádza k významnému posunu. Naším najväčším odberateľom v bytovom sektore je Bytterm, a.s. Nedávno sa uskutočnilo stretnutie s novým vedením spoločnosti, na ktorom sme začali diskutovať o novej forme spolupráce. Nebolo tomu vždy tak, a o to viac ma to teší, pretože len vzájomná aktívna komunikácia medzi výrobcom a správcami je zárukou efektívnej a kvalitnej dodávky tepla pre koncových užívateľov.

Kto sú vaši najväčší odberatelia?

Z podnikateľského sektora je najväčším odberateľom Metsä Tissue Slovakia, automobilka Kia Motors Slovakia, závod Mobis Slovakia, či Ryba Žilina. Z komunálneho sektora spomeniem Tesco Stores SR, Žilinskú univerzitu, Mirage Shopping center a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou. Z bytovej sféry je to najmä už spomínaný Bytterm, ďalej MPM Správcovská spoločnosť a Okresné stavebné a bytové družstvo (OSBD). Dohromady máme 140 priamych odberateľov a prostredníctvom správcovských spoločností dodávame teplo do približne 20 000 bytových jednotiek.

Igor Stalmašek (46) vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, do Žilinskej teplárenskej prišiel zo spoločnosti Váhostav- SK. Je ženatý, s manželkou Janou má dve dcéry, Simonu a Natáliu. Medzi jeho koníčky patrí basketbal, lyžovanie a literatúra.

Michal Filek
Foto: autor

zdroj: Žilinský večerník

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search