Aktuality 2014

Žilinská teplárenská, a.s., pokračuje v ekologizácii zdroja.

   

image001 image002 image003 image004

 

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 

Názov projektu: Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotlov K1, K2 v ŽT, a.s. Žilina

Kód projektu: 24130120114

 K hlavným cieľom Žilinskej teplárenskej, a.s., v oblasti ochrany ovzdušia patrí zabezpečovanie plnenia emisných limitov a zároveň trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií v ovzduší. Ďalším krokom pokračujúcej modernizácie a ekologizácie, ktorá sa začala už v roku 2002, je realizácia projektu denitrifikácie kotlov, teda zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia.

 

 Projekt spočíva v zmene spaľovacieho zariadenia kotlov K1 a K2 tak, aby kotly boli schopné zaistiť dodávku tepla, pri súčasnom dodržaní emisných limitov platných od roku 2016. Projekt je zložený z dvoch častí, ktorých výsledkom bude dodržanie prísnych emisných limitov a optimalizácia prevádzkových nákladov.

 Prvá časť spočíva v inštalácii nízkoemisných horákov s nízkou produkciou oxidov dusíka, tzv. „low NOx burners“. Už v tejto primárnej časti bude znížená hodnota emisie oxidov dusíka zo súčasných 600 mg.m-3 na úroveň približne 350 mg.m-3 .

 V druhej fáze projektu bude nainštalovaná technológia na eliminovanie množstva už vzniknutých oxidov dusíka. Princíp metódy spočíva v redukcii oxidov dusíka vhodným činidlom (čpavok, močovina alebo iné) priamo v spalinách na molekulárny dusík, pričom možno použiť priame vstrekovanie činidla do oblasti s vhodnou teplotou spalín (850°C až 1050°C). Táto metóda sa označuje ako SNCR – selektívna nekatalytická redukcia. Výsledkom redukcie je zníženie emisií oxidov dusíka na hodnotu stanovenú európskou smernicou – 200 mg.m-3. Očakávané je aj zlepšenie regulačných schopností výrobného procesu, teda aj zníženie výrobných nákladov. 

 V súčasnosti je pre projekt denitrifikácie kotlov K1, K2 vydané právoplatné stavebné povolenie. Za účelom získania dotácie na realizáciu tohto projektu bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia. Žiadosť bola podaná v rámci Operačného programu Životné prostredie, Ochrana ovzdušia, Prioritná os 3-Ochrana ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov, opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, výzva OPŽP-P03-13-2. 

 Ministerstvo životného prostredia schválilo žiadosť o pridelenie príspevku. V súčasnosti vedenie spoločnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Plánovaná realizácia projektu je od apríla 2014 do septembra 2015.

 Projekt denitrifikácie kotlov K1, K2 je nevyhnutnou reakciou prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania na sprísnenú európsku legislatívu. Prijatím tejto legislatívy, ktorá je uplatňovaná prostredníctvom Smernice 2010/75/ES (Smernica o priemyselných emisiách) vyplývajú pre priemyselné prevádzky a zariadenia prísnejšie požiadavky na prevádzkovanie ako doteraz. Hlavnou zásadou uplatňovania požiadaviek Smernice 2010/75/ES je zabezpečenie integrovaného prístupu k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí, teda znižovanie emisií do všetkých zložiek životného prostredia (voda, ovzdušie, pôda) na základe najlepšej dostupnej techniky (BAT technológií).

 

Február 2014

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search