Aktuality 2014

Žilinská teplárenská na ceste obnovy a modernizácie

teplaren zilina logo

Rok 2014 je pre spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s., veľkou výzvou.
Ako tretia najväčšia tepláreň spomedzi tradičných teplárenských spoločností je považovaná za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a vzťahuje sa teda na ňu aj skoršia povinnosť plniť sprísnené emisné limity platné od roku 2016.
Nielen z tohto dôvodu vstúpila spoločnosť do fázy obnovy a modernizácie.

 

zilinska teplarenska palamentny kurier marec 01Jej hlavným cieľom je zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na ochranu životného prostredia. Dodržanie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky a CO spoločnosť vyriešené má. Plnenie súčasného limitu pre SO2 zabezpečuje prevádzkovaním odsírovacieho zariadenia. Jeho sprísnenie však prinesie nárast prevádzkových nákladov. Zvýši sa totiž jednak spotreba aditíva, ktorým je pálené vápno, rovnako sa zväčší objem koncového produktu z odsírenia a nezanedbateľný bude aj nárast vlastnej spotreby elektrickej energie.

Denitrifikácia

Hlavným dôsledkom uplatňovania novej legislatívy je nutnosť znížiť emisie oxidov dusíka NOx. Prevádzkovatelia využívajúci na výrobu energie uhlie, musia realizovať denitrifikáciu spalín do konca roka 2015. V roku 2013 spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok na akciu "Zmena výrobného procesu – DENITRIFIKÁCIA KOTLOV K1 a K2 v ŽT, a. s., Žilina" z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. V súčasnosti sa spoločnosť uchádza o nenávratný finančný príspevok aj pre ďalší kotol K5. Po realizácii týchto opatrení bude pripravená plniť emisný limit pre NOx, platný od roku 2016. Samotná denitrifikácia bude realizovaná formou primárnych a sekundárnych opatrení. Kým primárne opatrenie založené na inštalácii nízkoemisných práškových uhlových horákov s nízkou produkciou oxidov dusíka zabezpečí čiastočné zníženie emisií NOx zo súčasných 600 mg/m-3 na 350 mg/m-3, sekundárnym opatrením sa podarí ich znížiť pod hodnotu stanovenú európskou smernicou, t.j. 200 mg/m-3. Sekundárne opatrenie počíta s aplikáciou SNCR metódy (selektívna nekatalická redukcia), ktorá funguje na princípe vstrekovania reagentu (močoviny) do prúdu spalín v spaľovacej komore kotla.

 

Výstavba nového plynového kotla

Na konci roku 2015 končí svoju 40-ročnú prevádzku kotol K4, ktorý sa využíva ako zálož - ný zdroj tepla a nasadzuje sa pri výpadku niektorého z nosných kotlov. Spoločnosť ho nahradí novým vysokotlakovým plynovým kotlom s výkonom 75 ton pary za hodinu. Na kotle budú použité nízkoemisné plynové horáky. Kotol bude pretlakový, s vlastným komínom, na zvýšenie jeho účinnosti až na 96 %. Nový kotol bude slúžiť ako výkonová rezerva pri ma - xi málnej výrobe tepla v zimných mesiacoch a ako výkonová záloha počas roka. Ide o moderný výkonovo pružný zdroj, ktorý bude spĺňať všetky emisné limity platné od roku 2016.

Príprava náhrady parovodných rozvodovza horúcovodný systém

Žilinská teplárenská, a. s., dodáva teplo konečným spotrebiteľom parným a horúcovodným médiom. Na konci 60. rokov, keď tepláreň spustili do prevádzky, boli tepelné napájače budované parnými potrubiami, keďže bola požiadavka na dodávku parného média pre priemyselný sektor, ktorý sa v tom čase rozrastal. Od 90. rokov je zaznamenaný klesajúci trend produkcie energií spôsobený predovšetkým výrazným útlmom priemyselnej výroby v meste Žilina a nárastom racionalizácie spotreby energie v dôsledku ekonomického tlaku na zvyšovanie cien energií. Súčasný charakter sietí nezodpovedá požiadavkám na efektívnu prevádzku tepelných sietí. Jednotlivé parovody majú 28 až 46 rokov, vykazujú nadnormatívne straty a sú značne predimenzované. Cieľom spoločnosti je nahradiť parné rozvody horúcovodnými alebo teplovodnými, najmä v oblastiach s bytovo-komunálnou zástavbou. Rekonštrukcia rozvodov je mimoriadne náročná investičná akcia s dlhou návratnosťou. Z tohto dôvodu spoločnosť verí, že bude úspešná pri žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku vzhľadom na možnosti operačných programov EÚ na roky 2014 až 2020.

Druhotné Využitie popolčeka

Odpadný produkt pri spaľovaní hnedého uhlia tvorí popolček a škvara. Po zmiešaní s vodou sú hydraulickou cestou prečerpávané na úložisko popolovín, tzv. odkalisko, kde sa ročne uloží približne 28-tisíc ton popolovín. Prioritou vedenia spoločnosti je naštartovať proces ich druhotného využitia, pričom aktivita je zameraná tromi smermi:

  • Realizácia suchého odberu popolčeka z elektrostatických odlučovačov do sila a jeho následný transport nákladnými autami k zákazníkom. Potenciál využitia je predovšetkým v stavebnom priemysle, napr. pri výrobe stavebných hmôt (tvárnice) alebo ako prídavok do betónu.
  • Druhotné využitie zmesi popolčeka a škvary z odkaliska ako medziprodukt na ďalšie spracovanie v tehliarskom priemysle alebo na výrobu ľahkého umelého kameniva.
  • Iniciovanie zmeny legislatívy v oblasti použitia popolčeka ako materiálu do cestných stavieb a železničných násypov.

zilinska teplarenska palamentny kurier marec 02

Diverzifikácia paliva – výstavba fluidného kotla

Po vyriešení plnenia emisných limitov sa bude spoločnosť orientovať na výstavbu nového zdroja. Pôjde o nosný celoročný zdroj tepla, ktorý zabezpečí diverzifikáciu paliva a zníži potrebu nákupu emisných povoleniek CO2. Cieľom je navrhnúť nový zdroj tepla tak, aby bol zameraný na iný druh palív, a to hlavne na palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

 

Ing. Marcel Hrobárik
manažér úseku Rozvoj, investície a ekológia
Žilinská teplárenská, a. s.

zdroj: Parlamentný Kuriér - 3/2014

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search