Aktuality 2014

Žilinská tepláreň vyrába spolu s teplom aj elektrickú energiu

V súčasnosti už niet pochýb o tom, že centrálne zásobovanie teplom je jedným z najefektívnejších a najekologickejších spôsobov výroby energie. Tým, že veľké zdroje sú spravidla umiestnené v okrajových častiach miest, znečisťujú obývané oblasti oveľa menej ako malé lokálne zdroje. Okrem toho, teplárne investujú nemalé fi nančné prostriedky do ekologizácie a modernizácie svojich tepelných sústav. "Naším cieľom je centrálne zásobovať teplom čo najviac obyvateľov mesta," povedal generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek.

 
Žilinská tepláreň patrí medzi piatich najväčších výrobcov kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Výhoda tohto procesu spočíva v šetrení prvotnej energie vstupujúcej do výroby. "Znamená to, že ak by Žilinská teplárenská bola len výhrevňou a nevyrábala elektrickú energiu, táto by sa musela vyrobiť niekde v tepelnej elektrárni, čím by sa spotrebovalo ročne o 20-tisíc ton uhlia viac. To predstavuje nielen zvýšenie spotreby uhlia, ale aj zvýšenie vypúšťaných emisií do ovzdušia," konštatoval Mário Štefanov, špecialista útvaru kontroly a predaja elektrickej energie Žilinskej teplárenskej.
Podľa jeho slov je ďalšou dôležitou výhodou kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET) skutočnosť, že dopyt po teple je plne závislý na ročnom období a výroba aj počas dňa kopíruje energetické zaťaženie elektrickej sústavy Slovenska. V zimnom období je výroba tepla a elektrickej energie 5- až 6-násobne vyššia ako v letnom a počas dňa sa striedajú priemerné, špičkové a útlmové zaťaženia.

 

vyrobna zakladna teplaren zilina

 

mapa rozvodna siet zilinskej teplarenskej

 


Ďalšou z výhod kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla je výrazne nižší objem emisií vypúšťaných do ovzdušia. "Veľkí výrobcovia musia spĺňať prísne emisné limity, ktoré sú nepretržite monitorované. Ak by sa uvedené teplo vyrábalo zo zemného plynu v lokálnych plynových kotolniach, emisie v meste Žilina by boli podstatne vyššie. Malé zdroje totiž nie sú sledované a nemajú k dispozícii napríklad komín vysoký 196 metrov, ktorý zabezpečuje lepší rozptyl znečisťujúcich látok," pokračuje Mário Štefanov.

Medzi ďalšie dôležité skutočnosti patrí to, že kým lokálne zdroje fungujú na plyn, tepláreň dokáže ísť okrem plynu aj na uhlie, prípadne obnoviteľné zdroje. Energetická závislosť nie je rizikom ako v prípade, keď je užívateľ napojený len na jeden druh paliva.

Aj napriek výhodám tejto výroby, v poslednom 10-ročnom období jej výrobcovia zaznamenávajú každoročný pokles. Spôsobujú ho predovšetkým racionalizačné opatrenia odberateľov a úbytok priemyselnej výroby. "Jedinou schodnou cestou ako tento úbytok nahradiť je získavať a pripájať nových odberateľov. To znamená investovať do rozvoja a šírenia ďalších tepelných sietí. Ide o finančne náročné investície, ktoré nie sú bez podpory štátu realizovateľné, keďže zdroje kombinovanej výroby spadajú pod systém regulácie cien tepla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V prípade pridelenia dotácií z fondov Európskej únie by sa táto situácia dala riešiť, čo by malo výrazný vplyv na cenu tepla. Čím je väčší odber z kombinovanej výroby elektriny a tepla, tým nižšie sú fixné náklady pre jednotlivých odberateľov," dodal Mário Štefanov. Variabilná cena ostáva nezmenená, pretože sa skladá predovšetkým z palivových nákladov.

priebeh vyroby tepla a energie zilinska teplarenska 

 

 

 

 

 

 

autor: Vladimír Tošovec
Infografi ky: ŽT, a.s.

zdroj: Žilinský večerník, 15/4/2014

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search