Aktuality 2014

Žilinská teplárenská, a.s., realizuje komplexnú denitrifikáciu kotlov

loga

Investícia do Vašej budúcnosti Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotla K5 v ŽT, a.s. Žilina

Kód projektu: 24130120121

Žilinská teplárenská, a.s., sa trvalo snaží v oblasti ochrany ovzdušia zabezpečovať plnenie emisných limitov a zároveň trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií v ovzduší. Ďalším krokom pokračujúcej ekologizácie, ktorá sa začala už v roku 2002, je realizácia projektu denitrifikácie kotlov, teda zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia.

 

V roku 2014 bola začatá realizácia investičnej akcie „Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotlov K1, K2 v ŽT, a.s. Žilina“, ktorá v druhej polovici roka pokračuje nadväzujúcim projektom s názvom „ Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotla K5 v ŽT, a.s. Žilina“.  Princípom je zmena spaľovacieho zariadenia kotlov K1, K2 a K5 tak, aby kotly boli schopné zaistiť dodávku tepla, pri súčasnom dodržaní emisných limitov platných  po roku 2016. Hlavným dodávateľom stavby pre obidva projekty je spoločnosť SES, a.s. Tlmače, ktorá patrí medzi významných slovenských dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.

V súčasnosti je pre projekt denitrifikácie kotla K5 vydané právoplatné stavebné povolenie.  Za účelom získania dotácie na realizáciu tohto projektu bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia. Žiadosť bola podaná v rámci Operačného programu Životné prostredie, Ochrana ovzdušia, Prioritná os 3-Ochrana ovzdušia a minimalizácie  nepriaznivých vplyvov.

Ministerstvo životného prostredia schválilo žiadosť o pridelenie finančného príspevku vo výške  50 % oprávnených nákladov (5 069 307,50EUR). Plánovaná realizácia projektu je od júla 2014 do septembra 2015.
Projekt denitrifikácie kotla K5 je logickým pokračovaním denitrifikácie kotlov K1, K2. Obidva projekty sú nevyhnutnou reakciou prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania na sprísnenú európsku legislatívu. Prijatím tejto legislatívy, ktorá je uplatňovaná prostredníctvom Smernice 2010/75/ES  (Smernica o priemyselných emisiách), vyplývajú pre priemyselné prevádzky a zariadenia prísnejšie požiadavky na prevádzkovanie ako doteraz.  Hlavnou zásadou uplatňovania požiadaviek Smernice 2010/75/ES je zabezpečenie integrovaného prístupu k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí, teda znižovanie emisií do všetkých zložiek životného prostredia (voda, ovzdušie, pôda) na základe najlepšej dostupnej techniky (BAT technológií).

August 2014, spracovala: Mgr. Mayerová Alexandra

Tabula 3 3

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search