Aktuality 2014

Sprísňujúce sa emisné limity pre zdroje tepla a elektrickej energie, ktoré vstúpia do platnosti od začiatku roka 2016, nútia nielen slovenských výrobcov energií investovať do ekologizácie výroby a ochrany ovzdušia. Bez modernizácie zdrojov, spaľujúcich predovšetkým uhlie, by pripravované sankcie zo strany Európskej komisie znamenali prakticky ekonomickú likvidáciu niektorých teplárenských prevádzok. Zatiaľ čo viaceré teplárne u nás sa spoliehajú na výnimky a prechodné obdobia a ďalšie ešte len pracujú na príprave ekologizačných projektov, máme aj prevádzky, kde sa modernizačné opatrenie už aj fyzicky realizujú.

Čítať celý článok...

Zdroj: Komunálna a priemyselná energetika

Najväčší výrobca tepla v regióne Žiliny myslí okrem vykurovania bytov a domov obyvateľov mesta a okolia aj na životné prostredie. Svedčí o tom nadviazanie spolupráce s Lesmi Slovenskej republiky. V jej prvej etape zamestnanci Žilinskej teplárenskej vysadili vo štvrtok 30. októbra tohto roku 2600 sadeníc smreka a buka krytokorenného. Pri obci Brezany tak pribudol kus lesa v rámci ekologického programu „Zníž emisie, vysaď les!“ Žilinská tepláreň hodlá v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti. Svedčí to o tom, že jej zamestnancom nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme a aký vzduch dýchame.

loga

Investícia do Vašej budúcnosti Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotla K5 v ŽT, a.s. Žilina

Kód projektu: 24130120121

Žilinská teplárenská, a.s., sa trvalo snaží v oblasti ochrany ovzdušia zabezpečovať plnenie emisných limitov a zároveň trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií v ovzduší. Ďalším krokom pokračujúcej ekologizácie, ktorá sa začala už v roku 2002, je realizácia projektu denitrifikácie kotlov, teda zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia.

Významné obdobie rozsiahlej modernizácie. Novšie kotle, denitrifikácia a nahrádzanie parovodných potrubí horúcovodnými. To sú hlavné témy, ktoré sa aktuálne skloňujú v akciovej spoločnosti Žilinská teplárenská. Inovácie sú hnacím motorom turbíny zmeny, ktorá sa naplno roztočila pod vedením Ing. Igora Stalmašeka, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. Pre Priemysel Dnes otvorene hovoril o výzvach, krízach, aj budúcnosti dodávok tepla v Žiline.

Čítať celý článok...

zdroj:  Priemysel Dnes 04 / 2014

Žilinská teplárenská, a.s., je najväčším výrobcom tepla a elektrickej energie v meste Žilina. V porovnaní s klasickými teplárňami dosahuje najlepšie hospodárske výsledky a môže sa pochváliť aj druhou najnižšou cenu tepla v porovnaní s obdobnými zdrojmi. "Máme obrovskú výhodu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, čo je jeden z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia vstupných palív v oblasti zásobovania teplom. Žiadny z našich potenciálnych konkurentov nemá porovnateľné výkonové kapacity," tvrdí v rozhovore Ing. Igor Stalmašek predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej, a.s.. Rok 2014 bude pre nich rokom prípravy náhrady parovodných rozvodov za teplovodný systém. Po vyriešení plnenia emisných limitov platných od roku 2016 začnú s výstavbou nového celoročného zdroja tepla.

Čítať celý článok...

zdroj: SvětPrůmyslu, Speciál 2/2014

V súčasnosti už niet pochýb o tom, že centrálne zásobovanie teplom je jedným z najefektívnejších a najekologickejších spôsobov výroby energie. Tým, že veľké zdroje sú spravidla umiestnené v okrajových častiach miest, znečisťujú obývané oblasti oveľa menej ako malé lokálne zdroje. Okrem toho, teplárne investujú nemalé fi nančné prostriedky do ekologizácie a modernizácie svojich tepelných sústav. "Naším cieľom je centrálne zásobovať teplom čo najviac obyvateľov mesta," povedal generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek.

Centrálne zásobovanie teplom je predovšetkým ekologická investícia pre život ľudí v mestách. Ak dobre funguje, ide o najefektívnejší a zároveň najekologickejší spôsob vykurovania v husto osídlených častiach, pretože výroba tepla sa deje inde ako tam, kde ľudia bývajú. "Teplárne investujú nemalé fi nančné prostriedky do modernizácie a ekologizácie svojich tepelných sústav. Preto je škoda, keď sa bez rozmyslu a kalkulácií budujú malé plynové kotolne a iné zdroje," konštatoval Igor Stalmašek, generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej.

teplaren zilina logo

Rok 2014 je pre spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s., veľkou výzvou.
Ako tretia najväčšia tepláreň spomedzi tradičných teplárenských spoločností je považovaná za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a vzťahuje sa teda na ňu aj skoršia povinnosť plniť sprísnené emisné limity platné od roku 2016.
Nielen z tohto dôvodu vstúpila spoločnosť do fázy obnovy a modernizácie.

 

Najväčšou z nich je presvedčiť o výhodnosti pripojenia celé mesto


Po splnených výsledkoch za minulý rok
majú v podniku pred sebou niekoľko veľkých úloh. Tie súvisia s rozširovaním centrálneho vykurovania do ďalších častí mesta, výkonnosťou spoločnosti i dôrazom na ekológiu. Generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Igor Stalmašek hovorí o uskutočnených úlohách, nových záväzkoch, ale aj o modernizácii kotlov či pásoch roztopeného snehu na chodníkoch, ktoré vidieť v zimných mesiacoch.

   

image001 image002 image003 image004

 

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 

Názov projektu: Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotlov K1, K2 v ŽT, a.s. Žilina

Kód projektu: 24130120114

 K hlavným cieľom Žilinskej teplárenskej, a.s., v oblasti ochrany ovzdušia patrí zabezpečovanie plnenia emisných limitov a zároveň trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií v ovzduší. Ďalším krokom pokračujúcej modernizácie a ekologizácie, ktorá sa začala už v roku 2002, je realizácia projektu denitrifikácie kotlov, teda zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search