Aktuality 2013

Tepláreň obnovuje siete a získava nových zákazníkov

Väčšina Žilinčanov si počas uplynulých týždňov všimla intenzívne zemné práce na Národnej a Milcovej ulici. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Národnej ulice, ktorú Žilinčania stále nazývajú aj Masaryčka, tu Žilinská teplárenská, a.s., obnovovala svoju tepelnú sieť.

 

Žilinská teplárenská prijala v nadväznosti na pripravovanú rekonštrukciu ulice rozhodnutie o rozšírení tepelnej distribučnej sústavy do centrálnej časti mesta.

"Rozhodnutiu predchádzala analýza ekonomických parametrov pre dodávateľa tepla, ale aj pre potenciálnych budúcich odberateľov. So zámerom a postupom pripájania, a tiež s ponukou na dodávku tepla, sme oboznámili majiteľov a prevádzkovateľov jednotlivých objektov," uviedol Peter Barčík, manažér pre investície.

V súčasnosti títo podnikatelia využívajú na prípravu tepla zemný plyn alebo majú elektrovykurovanie. Mnohí z nich však už prejavili záujem o teplo z rozvodov Žilinskej teplárenskej. V súčasnosti s nimi už uzatvárajú rámcové zmluvy na pripojenie. "K dnešnému dňu sme podpísali deväť zmlúv a s ďalšími piatimi subjektmi rokujeme," informoval Rudolf Pytel, špecialista pre predaj a marketing. Ich pripájanie na vnútorný vykurovací systém, cez tepelnú prípojku a odovzdávaciu stanicu tepla, budú realizovať postupne v tomto a budúcom roku. "Keďže vedenie mesta rozhodlo v tejto oblasti po skončení rekonštrukcie o stavebnej uzávere, pre šiestich potenciálnych odberateľov vybudujeme tepelnú prípojku na pätu budovy, ktorá umožní v budúcnosti pripojiť objekty na náš tepelný rozvod," doplnil Peter Barčík.

Žilinská teplárenská bude financovať a realizovať časti tepelnej sústavy, ale aj vnútorné zariadenia potrebné na dodávku tepla do objektov. Po uvedení do prevádzky bude, okrem dodávky tepla zabezpečovať aj komplexnú starostlivosť o bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení, ale tiež zvyšovanie komfortu užívateľov tepla. Odberatelia budú napojení teplovodným rozvodom z centrálnej odovzdávacej stanice tepla, ktorá bude umiestnená na začiatku Národnej ulice, neďaleko podchodu pri železničnej stanici. V rámci realizácie spoločnosť použila najmodernejšie technológie predizolovaných oceľových potrubných rozvodov uložených v zemi bezkanálovým spôsobom. Táto technológia zabezpečí minimálne teplotné straty pri prenose.

P5071062 uprav

Chlapi pracovali do neskorých večerných hodín, aby obnovili siete Žilinskej teplárenskej na „Masaryčke.“

Išlo totiž o náročnú stavbu vzhľadom na jej umiestnenie v centre mesta.

Prečo si vybrať Žilinskú teplárenskú?

Argumentov je viacero. Generálny riaditeľ Igor Stalmašek uvádza, že spoločnosť zabezpečuje nepretržitú dodávku tepla počas 24 hodín denne, cena ich tepla je stabilizovaná a podlieha kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. No a čo je z pohľadu zákazníka azda nadôležitejšie, Žilinská teplárenská dodáva teplo za cenu, ktorá je jednou z najnižších v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku.

Centrálne odovzdávacie stanice Žilinskej teplárenskej sú moderné, automaticky regulované zariadenia s pohodlnou prevádzkou s možnosťou diaľkovo sledovať ich činnosť. Žilinská teplárenská navyše buduje na vlastné náklady tepelné prípojky až k objektu.

Žilinská teplárenská chce v budúcnosti udržať cenu tepla na jednej z najnižších úrovní na Slovensku. K tomu by chcela zvýšiť svoj podiel na trhu získavaním nových zákazníkov. "Dôraz budeme klásť na ekologickú stránku pripojenia, čo znamená, že v mieste napojenia vyprodukujeme absolútne nulové emisie. Zároveň sú nezanedbateľné široké služby zákazníkom, kde ponúkame kompletný servis kúrenia, chladenia a prípravy teplej úžitkovej vody bez kombinovania médií a dodávateľov," doplnil generálny riaditeľ.

Medzi najväčších odberateľov tepla od Žilinskej teplárenskej patria Bytterm, Obvodné stavebné a bytové družstvo, Metsä Tissue, Kia a Mobis.

Z dôvodu pokračujúceho zatepľovania bytov v správe Byttermu, OSBD Žilina a OSBD Hájik dochádza k poklesu odberu tepla. Tento trend v Žilinskej teplárenskej predpokladajú ešte päť rokov, kým sa staré objekty neobnovia. Výpadok sa však spoločnosti darí kompenzovať nárastom nových zákazníkov.

Cieľom spoločnosti je získať pre dodávky tepla v dosahu rozvodných sietí celé mesto. Čím je viac zákazníkov, tým je lepší odber, kvalitná a stabilizovaná výroba a teda aj dodávka energie. S tým súvisí lepšie životné prostredie a najmä lepšia cena, čo znamená výhodu pre všetkých.

FAKTY O ŽILINSKEJ TEPLÁRENSKEJ

 • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
 • možnosť pripojenia na tepelnú sieť podľa požiadaviek zákazníka
 •  kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie
 • možnosť výroby chladu
 • 100 %-né atesty hospodárnosti zdrojov
 • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
 • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou vysoko finančne
 • náročných ekologických zariadení
 • vysoká stabilita ceny tepelnej energie
 • dvojpalivová základňa
 • nižšia investičná náročnosť budovania odberných energetických
 • zariadení pre odberateľov
 • ekologizácia a získaný grant na odsírenie z EÚ programu ISPA
 • poskytnutie motivačnej zľavy

 

Vladimír Tošovec

Foto: autor

zdroj: Žilinský večerník

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search