Aktuality 2013

Najekologickejší zdroj energie v regióne

Žilinská teplárenská, a. s., je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina. Spomedzi teplární je treťou najväčšou v krajine a teplo dodáva za jednu z najnižších cien z porovnateľných zdrojov na Slovensku.

teplaren zilina najekologickejsi zdroj energie 01Už viac ako 45 rokov žilinská tepláreň dodáva teplo pre obyvateľov mesta a priemyselný sektor. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami a dnes je z nej dynamická spoločnosť s množstvom skúseností, modernou technológiou a efektívnymi výrobnými procesmi. V súčasnosti má 140 priamych zákazníkov a nepriamo dodáva teplo cez bytové družstvá do cca 20 000 bytových jednotiek. Svojim zákazníkom dodáva tepelnú energiu v požadovaných stabilných parametroch prostredníctvom horúcovodného a parovodného systému v celkovej dĺžke 74 km. Svoje investičné zámery orientuje na zvýšenie intenzifikácie a efektívnosti výroby s dôrazom na ekologické požiadavky a ochranu životného prostredia.


Najekologickejšia tepláreň v SR

V roku 2011 uviedla do trvalej prevádzky, ako prvá tepláreň na Slovensku, odsírovacie zariadenie. Nová technológia odsíruje spaliny kotlov K1, K2 a K5, čím dochádza k znižovaniu emisií oxidu siričitého (SO2) minimálne o 75 % a zároveň prostredníctvom tkaninového filtra zabezpečuje emisný limit tuhých látok v súlade s platnou legislatívou pod 50 mg.Nm-3. Na výstavbu odsírovacieho zariadenia spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z fondu ISPA/Kohézny fond vo výške 9 mil. eur. Vďaka odsíreniu spoločnosť znížila za posledné roky emisie SO2 o 1 260 t/rok a zároveň sa stala najekologickejšou teplárňou v krajine.

Neustála snaha o znižovanie energetickej náročnosti

V novembri 2012 spoločnosť uviedla do prevádzky zásobník na horúcu vodu "Akumulátor tepla". Zásobník s objemom 3 400 m3 akumuluje teplo vo forme teplej vody počas zníženého odberu tepla. Slúži na efektívnejšie využitie zdroja v zimnom vykurovacom období a v prechodných obdobiach, kedy rozdiel medzi denným a nočným odberom tepla sa pohybuje na úrovni 50 %. V nočných útlmových hodinách sa akumulátor nabíja na teplotu 95°C a v ranných špičkách sa teplo dodáva k odberateľom. Okrem optimalizácie výrobného procesu, zlepšenia účinnosti zdroja dochádza aj k poklesu ročnej spotreby uhlia o 3 000 ton, a tým k zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Priorita č. 1 – ekologizácia a modernizácia zdroja

Od 1. 1. 2016 čaká spoločnosť ďalšie sprísňovanie emisných limitov, a to hlavne na emisie oxidov dusíka NOx. Prevádzkovatelia, ktorí pri výrobe energie využívajú uhlie, musia realizovať denitrifikáciu spalín. V súčasnosti spoločnosť pracuje na projekte "Zmena výrobného procesu – DENITRIFIKÁCIA KOTLOV K1 a K2 v ŽT, a. s., Žilina", s ktorým sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu "Životné prostredie". Ide o mimoriadne náročnú investíciu, ktorá síce zabezpečí splnenie emisných limitov vyplývajúcich z európskej legislatívy, nepredstavuje však intenzifikáciu a pridanú hodnotu vo výrobe. Práve tieto atribúty by mala zabezpečiť výstavba nového zdroja. Kotol K4 je na konci svojej prevádzkovej životnosti a spoločnosť stojí pred dôležitým strategickým rozhodnutím, ktoré ju ovplyvnia na nasledujúce desiatky rokov. Do úvahy prichádzajú dve alternatívy, paroplynový cyklus alebo fluidný kotol. Návratnosť investície je závislá od platných výkupných cien elektrickej energie. V súčasnosti sa mení legislatíva v uvedenej oblasti, a preto rozhodnutie o výstavbe nového zdroja padne až po jej schválení.

 

teplaren zilina najekologickejsi zdroj energie logo

Inštalovaný tepelný výkon: 289,3 MWt

Inštalovaný elektrický výkon: 49,7 MW

Ročne vyrobí od 90 do 100 GWh elektrickej energie a do tepelných rozvodov dodá od 1,9 do 2,0 TJ tepelnej energie.

Ročný obrat: 28 657 884,- eur

Počet zamestnancov: 198

 

zdroj: HN 25/6/2013

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search