Aktuality 2013

Žilinská teplárenská, a. s., je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v Žiline a jej najbližšom okolí.

 Žilinská teplárenská, a. s., je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v Žiline a jej najbližšom okolí. Spoločnosť prevádzkuje kogeneračný zdroj s inštalovaným tepelným výkonom 289,3 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 49,7 MW. Ročne vyrobí od 90 do 100 GWh elektrickej energie a do tepelných rozvodov dodá od 1,9 do 2,0 TJ tepelnej energie. Spoločnosť zamestnáva 200 ľudí.

teplaren zilina generalny riaditel

Ing. Igor Stalmašek, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

 Spoločnosť s takmer 50-ročnou tradíciou vyrába na vysokotlakových parných kotloch spaľovaním hnedého uhlia a stabilizáciou zemným plynom prehriatu paru s teplotou 545 °C a tlakom 9,42 MPa, ktorá slúži na výrobu elektrickej energie na protitlakových turbínach. Po redukcii teploty a tlaku v turbínach, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, sa časť tepelnej energie využíva na ohrev vody pre horúcovodnú sieť a ostatná energia sa vedie do parovodného systému. Teplom a teplou úžitkovou vodou spoločnosť zásobuje obyvateľov Žiliny, ako aj priemyselných odberateľov v dosahu svojich sietí. V súčasnosti má viac ako 140 priamych zákazníkov a nepriamo dodáva teplo cez bytové družstvá do cca 20 000 bytových jednotiek. Svojim zákazníkom dodáva tepelnú energiu v požadovaných stabilných parametroch prostredníctvom horúcovodného a parovodného systému v celkovej dĺžke 74 km. Vo svojich investičných aktivitách spoločnosť realizuje projekty, ktorých cieľom je zvýšiť intenzifikáciu a efektívnosť výroby s dôrazom na ekologické požiadavky a ochranu životného prostredia.

EKOLOGIZÁCIA ZDROJA

V Žilinskej teplárenskej, a. s., je od roku 2011 v plnej prevádzke odsírovacie zariadenie. Nová technológia odsíruje spaliny kotlov K1, K2 a K5, čím znižuje emisie oxidu siričitého (SO2) minimálne o 75 % a zároveň zaisťuje emisie tuhých znečisťujúcich látok v súlade s platnou legislatívou pod 50 mg.Nm-3. Na výstavbu odsírovacieho zariadenia spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z fondu ISPA/Kohézny fond vo výške 9 mil. eur. S prípravou projektu spoločnosť začala už v roku 2002. V roku 2007 podpísala zmluvu so zhotoviteľom a výstavba bola ukončená v roku 2009. Uvedenými opatreniami sa spoločnosti podarilo za posledných 10 rokov znížiť emisie SO2 o 1 260 ton/rok a zároveň sa stala najekologickejšou teplárňou v Slovenskej republike.

Nie vždy to bolo tak, pretože Žilinská teplárenská, a. s., bola postavená na spaľovanie nízko abrazívneho energetického uhlia zo severočeského hnedouhoľného revíru. Spaľovanie tohto paliva spôsobovalo emisie plynných aj tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia a prispievalo hlavne v zimnom období k vzniku smogových situácií v Žilinskej kotline. Už v 90. rokoch spoločnosť začala práce na ochrane životného prostredia a znižovaní emisií. Rekonštrukciou kotlov K1, K2 a K5 vymenila elektrostatické odlučovače za nové s vyšším záchytom. Odlučovače tuhých znečisťujúcich látok pracujú s účinnosťou väčšou ako 99 %. Kotly boli plne plynofikované a znižovanie úletu SO2 spoločnosť riešila zvýšeným spaľovaním zemného plynu na úkor uhlia. Následne bolo zvýšené spaľovanie plynu prehodnotené z ekonomických dôvodov a bolo uprednostnené spaľovanie nízkosírnatého uhlia od roku 1998, keď začala platiť nová legislatíva ochrany ovzdušia. Vysokoúčinné odlučovače tuhých látok a spaľovanie kvalitného uhlia zabezpečili plnenie emisných limitov a zlepšenie imisnej situácie v Žiline.

EKOLOGIZÁCIA A MODERNIZÁCIA ZDROJA

teplaren zilina odsirovacie zariadenieTieto ekologizačné opatrenia nemôžu byť v žiadnom prípade posledné. Od 1.1.2016 čaká spoločnosť ďalšie sprísňovanie emisných limitov, hlavne na emisie oxidov dusíka NOX. Prevádzkovatelia využívajúci na výrobu energie uhlie musia realizovať denitrifikáciu spalín. V roku 2013 spoločnosť pripravuje projekt "Zmena výrobného procesu – DENITRIFIKÁCIA KOTLOV K1 a K2 v ŽT, a. s. Žilina", s ktorým sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie.

Na poli modernizácie a zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti bola nedávno realizovaná významná investičná akcia "Modernizácia zauhľovania", ktorá nasledovala po požiari v roku 2010. Zrealizovaná investícia zaručí bezpečnú a spoľahlivú manipuláciu s hlavným palivom spoločnosti – hnedým uhlím. V oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania efektívnosti zdroja bol vybudovaný akumulátor tepla s objemom 3 400 m3. Zásobník je určený na akumuláciu tepla vo forme teplej vody počas zníženého odberu tepla. Zariadenie slúži na lepšie zabezpečenie využitia tepelného zdroja v zimnom vykurovacom období a v prechodných obdobiach, keď sa rozdiel v odberoch tepla pohybuje na úrovni 50 % medzi denným a nočným odberom. V nočných útlmových hodinách sa akumulátor nabíja na teplotu 95° C a v ranných špičkách je toto teplo dodávané odberateľom. Akumulácia tepla zabezpečí optimalizáoptimalizáciu výrobného procesu a lepšie využitie výrobných kapacít, čím dôjde k poklesu ročnej spotreby uhlia o 3 000 ton (2 celé vlaky).

Ďalšou významnou investíciou v oblasti optimalizácie KVET (kombinovaná výroba tepla a elektriny) bolo vybudovania parnej protitlakovej turbíny TG4 s cieľom zvýšiť celkovú účinnosť pri efektívnejšom a hospodárnejšom využití vysokotlakovej pary vyrobenej v teplárni. Jej prevádzkovanie má viacero pozitívnych vplyvov, okrem už spomínanej optimalizácie, sa zefektívni aj využitie doteraz marenej tepelnej energie na výrobu elektriny. Prioritou Žilinskej teplárenskej v blízkej budúcnosti je neustále znižovanie vlastnej spotreby elektrickej energie a nahradenie jednotlivých častí parných rozvodných sietí horúcovodnými.

Jedna z najdôležitejších úloh pri obnove kotlového parku, ktorú spoločnosť musí splniť v najbližšom období, je realizácia tých ekologizačných opatrení, ktoré zabezpečia diverzifikáciu používaného paliva a neustále znižovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia pri udržaní si konkurencieschopnosti na trhu s teplom aj do budúcnosti.

Ing. Igor STALMAŠEK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

teplaren zilina najekologickejsi zdroj energie logo

 

 

zdroj: http://www.parlamentnykurier.sk/kur219-13/pk219-13.pdf

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search