Aktuality 2022

Žilinská teplárenská spúšťa I. etapu výmeny parných rozvodov za horúcovodné

Tri roky prípravných a projektových prác na jednom z najväčších a najzložitejších projektov v novodobej histórii teplárne sú ukončené. Na územiach, kde je charakter spotreby prevažne kúrenársky a nie je potrebná para na technologické účely, spúšťa žilinská tepláreň I. etapu projektu, v ktorom bude postupne prechádzať z pary na horúcu vodu.

Para je v porovnaní s vodou veľmi nevýhodné médium. Cieľom je znížiť straty vznikajúce pri výrobe a distribúcii energie, čím sa zároveň zníži aj produkcia emisií. Projekt je rozdelený na viacero etáp a v rámci rekonštrukcie plánujú počas troch rokov vymeniť viac ako 25 kilometrov potrubia.

Žilinská teplárenská je z pohľadu typu tepelných napájačov veľmi špecifická. Až  80 % dodávky tepla sa dodáva vo forme pary, pričom jednotlivé parovody majú od 30 do 60 rokov, vykazujú veľké straty a sú výrazne predimenzované. Naviac s útlmom priemyslu v niektorých oblastiach dodávka tepla v pare vôbec nie je potrebná a na kúrenie a ohrev teplej vody v budovách je oveľa vhodnejšia horúca voda.

Z pohľadu efektívnosti distribúcie ide o strategicky dôležitý projekt. Pôvodné potrubie bude nahradené moderným predizolovaným prívodným aj vratným horúcovodným potrubím, ktoré bude uložené v trase súčasných parných a kondenzátnych rozvodov. Okrem výrazného zníženia tepelných strát výmena prinesie aj menšie nároky na údržbu, jednoduchú montáž, nižšie stavebné náklady pri menších rozmeroch potrubia. Nové potrubia budú zároveň vybavené systémom vyvedeným na dispečing teplárne, ktorý bude mať pod kontrolou celú trasu. V každom okamihu bude možné vyhodnotiť stav potrubia a v prípade poruchy ju okamžite lokalizovať a následne odstrániť.

Prvá etapa - začiatok apríl 2019

Trasa realizovanej výmeny je dlhá približne 6 kilometrov a bude viesť z východiskového bodu Žilinská teplárenská cez sídlisko Solinky až po lokalitu ohraničenú ulicami Limbová, Gaštanová a Smreková.  So zmenou média je potrebné upraviť aj súvisiace  technológie. Dôjde k rozšíreniu centrálnej výmenníkovej stanice a k výmene vnútorných rozvodov v areáli teplárne. Taktiež budú vymenené parné výmenníkové stanice odberateľov za moderné kompaktné horúcovodné stanice. Tie budú jednoduchšie na obsluhu a s lepšou účinnosťou.

Na I. etapu projektu získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková výška investície na túto etapu sa pohybuje na úrovni 8,4 milióna eur z toho NFP bude 5,58 milióna eur. Pokračovanie projektu je však závislé od toho, či budú v krátkom čase vypísané výzvy na eurofondy, aby sa mohli uchádzať o ďalšie nenávratné finančné príspevky na spolufinancovanie zostávajúcich etáp. Ich získanie je nevyhnutnou podmienkou pokračovania projektu.

Prínos realizácie I. etapy

Nižšie nároky na množstvo dodávaného tepla pri znížení strát v danej trase o zhruba 16 %, a teda aj nižšiu spotrebu paliva – o 1500 ton hnedého uhlia, alebo ekvivalent o 670-tisíc m3 zemného plynu menej. Spotreba paliva má priamy vplyv na ovzdušie, to znamená menej CO2 a ďalších emisií, ktoré sa tepláreň dlhodobo snaží znižovať budovaním technológií ako odsírenie, denitrifikácia, filtre pevných častíc atď., vďaka ktorým plní všetky platné emisné limity.

Prevádzkové parametre nových horúcovodných rozvodov:

1. Prevádzkové teploty média v zimnom období 110/55 °C, teplota okolitého prostredia predizolovaných potrubí vedených v bezkanálovom uložení 10°C, klasických potrubí v kanáloch a kolektoroch 30°C a prevádzková doba 5000 h.
2. Prevádzkové teploty média v letnom období 90/50°C, teplota okolitého prostredia predizolovaných potrubí vedených v bezkanálovom uložení 10°C, klasických potrubí 25°C a prevádzková doba 3760 h.

Žilinská teplárenská sa ospravedlňuje všetkým dotknutým odberateľom z centrálneho zásobovania teplom za dočasné prerušenie dodávok tepla z dôvodu výmeny parného potrubia za horúcovodné. V I. etape sa to týka koncových odberateľov správcovských spoločností BYTTERM a OSBD. Urobíme všetko pre to, aby sme obdobie odstávok dodržali a ubezpečujeme verejnosť, že každé prerušenie je nastavené v minimálnom časovom úseku potrebnom na výmenu odovzdávacích staníc tepla a ich dopojenia. Časový harmonogram výstavby a z toho vyplývajúcich odstávok budeme vopred komunikovať so správcovskými spoločnosťami. 

Za trpezlivosť a pochopenie ďakujeme.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search