Aktuality 2022

Odkalisko Rosina

Odkalisko  v Rosine prevádzkujeme v súlade s platným integrovaným povolením.

 

Čo je odkalisko?

             Odkalisko je podľa zákona Vodná stavba, ID 5020, 2. kategórie, údolného typu, s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami a s trvalým uložením sedimentu. Technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) na vodnej stavbe Odkalisko Rosina vykonáva mesačne Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Bratislava. Tá vykonáva mesačné kontrolné obhliadky a merania, posudzuje mesačné merania a hlásenia z vodnej stavby a vypracováva ich vyhodnotenie. Merania v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu: meranie deformácií odkaliska, meranie úrovne hladiny podzemnej vody, meranie množstva drenážnych vôd a meranie množstva vratných vôd. Technicko-bezpečnostný dohľad nezistil žiadne porušenie pevnosti hrádze, hrádza vykazuje projektované pevnostné parametre 

Čo je ukladané na odkalisko?

Odpadné produkty zo spaľovania hnedého uhlia: popolček z uhlia číslo odpadu 10 01 02, kategória odpadu: ostatný odpad, škvara, popol a prach z kotlov – číslo odpadu 10 01 01, kategória odpadu: ostatný odpad. Na odkalisko sa žiadne iné odpady neukladajú!

Ako sa prevádzkuje odkalisko?

Žilinská teplárenská, a.s. prevádzkuje odkalisko v súlade s platným integrovaným povolením a zvýšenou starostlivosťou o odkalisko minimalizujeme všetky negatívne vplyvy na okolie, formou pravidelného postrekovania plochy odkaliska vodou na zabránenie prašnosti. Inštaláciou imisnej monitorovacej stanice zabezpečujeme kontrolu nad znečisťovaním ovzdušia pri prevádzke odkaliska. Voda používaná na dopravu popolovín sa prečerpáva späť do teplárne, vrátane priesakov, ktoré nie sú smerované do Bytčického potoka ale späť do teplárne na ďalšiu dopravu popolčeka.

Ako je odkalisko monitorované externými organizáciami?

Odkalisko je každoročne monitorované Ministerstvom životného prostredia, v rámci projektu Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže ZA (013)/Rosina – skládka popolčeka – odkalisko SK/EZ/ZA/1062  

V období 19.3. - 1.8.2018 bol spracovaný, Výskumným ústavom vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Biotický monitoring. Monitoring konštatoval, že v priestoroch odkaliska evidujeme záťaž životného prostredia v dôsledku činnosti Žilinskej teplárenskej, a.s. Výsledky neukázali, že by záťaž na odkalisku samotnom v súčasnosti predstavovala priame a bezprostredné ohrozenie životného prostredia v širšom okolí.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search