VÝHODY CZT

Medzi hlavné výhody CZT môžeme zahrnúť:

  • spoľahlivosť
  • komfort
  • bezpečnosť
  • ekológia
  • komplexné služby
  • dodávka tepla za prijateľnú cenu

Spoľahlivosť

V systéme CZT sú u výrobcov tepla zakomponované všetky technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a TÚV odberateľom. Rizikové prvky (napr. čerpadlá, kotle a pod.) sú prispôsobené tak, aby aj v prípade poruchy bola zabezpečená dodávka tepla. Automatické riadenie, či už diaľkovo alebo autonómne je dnes u CZT štandardom. U lokálnych zdrojov je toto problém, lebo spoločenstvo to chce mať čo najlacnejšie a mnohé technicky potrebné zariadenia si neinštalujú...

Komfort

Zákazník, odberateľ tepla zo systému CZT má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV. Nemusí sa starať, či má objednaný plyn, uhlie, servis, nemá problémy s údržbou, obsluhou zariadení a pod. U individuálnych zdrojov si toto všetko musí zabezpečovať jeho vlastník.

Bezpečnosť

Výrobcovia tepla v rámci CZT sú viazaní pri svojej činnosti zákonmi a inými predpismi a musia pravidelne vykonávať revízie zariadení, atesty o hospodárnej prevádzke, musia dodržiavať bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy, lebo zariadenia na výrobu tepla sú tzv. „vyhradené zariadenia“, môže tam dôjsť k výbuchu, sú tam tlakové nádoby a pod. Pravidelnými kontrolami sa rizikovým stavom predchádza (sú tu aj vysoké pokuty).

U individuálnych zdrojov sa táto povinnosť výrazne podceňuje a zanedbáva a vieme si predstaviť výbuch domovej plynovej kotolne?

Ekológia

V centrálnych zdrojoch musia byť nainštalované prvky, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, pričom ich efektívnosť sa prejavuje najmä pri veľkých zdrojoch. Zabúdame, že pri malých zdrojoch znečistenia ovzdušia (napr. domové plynové kotolne) sa technicky ani nedá nasadiť účinná technika a vieme si potom predstaviť, keď celé mesto bude mať malé domové kotolne, ako si zamoríme naše ovzdušie NOx, ktoré nevidíme, ale dýchame?

Druhou časťou tohto problému ju využívanie obnoviteľných zdrojov. Len pri CZT sa dá plne nasadiť a efektívne využívať biomasa, kogenerácia - výroba tepla a elektriny súčasne, čo dnes maximálne podporuje aj EÚ svojimi finančnými zdrojmi.

U individuálnych zdrojov tepla je takéto efektívne využívanie minimálne resp. nemožné.

Centrálne zdroje na výrobu tepla rešpektujú všetky enviromentálne hľadiská a sú zväčša situované na okraji obytných zón, takže aj emisie znečisťujúcich látok sú produkované mimo najviac zaľudnených častí mesta. Naopak v prípade individuálnych domových kotolní, je koncentrácia komínov, a tým aj vypúšťaných škodlivín, sústredená priamo v obytných zónach.

Z enviromentálneho hľadiska  sú pre centrálne zdroje tepla v zmysle platných legislatívnych noriem  stanovené prísne hodnoty emisných limitov a ich dodržiavanie je pravidelne kontrolované.  Aby výrobcovia tepla mohli stanovené hodnoty dodržať, museli investovať nemalé finančné prostriedky do moderných technológií.  Pokiaľ ide o domové kotolne, tak kontrola emisií znečisťujúcich látok z nich je prakticky nulová (nie sú legislatívne požiadavky, obce a mestá na kontrolu nemajú prostriedky).

Komplexné služby

Výrobcovia tepla v systémoch CZT zabezpečujú nepretržitú poruchovú službu (havarijnú službu), ktorá operatívne zasahuje mimo pracovnej doby, resp. cez voľné dni a stará sa o to, že na zavolanie a oznámenie poruchy zasahuje tak, aby lokálne poruchy boli operatívne odstránené.

Výrobcovia a dodávatelia tepla musia dodržiavať štandardy kvality dodávky tepla, ktoré sú stanovené Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pri nedodržaní stanovených štandardov sú výrobcovia tepla povinní vyplatiť odberateľom kompenzačné platby. Kvalita dodávky tepla z individuálnych domových kotolní nie je viazaná na žiadne legislatívne normy, čo pre odberateľov tepla z týchto kotolní znamená, že nie sú chránení pred nekvalitnou dodávkou.

U mnohých výrobcov tepla sú zavedené aj ďalšie služby - poradenstvo pre zákazníkov v oblasti úspor energií, znižovanie nákladov v domoch na tepelnú energiu a pod. Toto všetko má už zákazník v cene tepelnej energie.

Dodávka tepla za prijateľnú cenu

Dodávka tepla patrí medzi štyri prirodzené monopoly (plyn, elektrina, teplo, voda) a preto sú všetci dodávatelia tepla v systémoch CZT regulovanými subjektmi, pre ktoré sú stanovené povinnosti v zákone o tepelnej energetike 657/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a v zákone o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Výrobcovia tepla sú pravidelne kontrolovaní najmä zo strany ÚRSO, ŠEI a ďalšími kontrolnými orgánmi.

Zdroj:SZVT

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search